ابتدا درخواست صدور اجرائیه (دانلود فرم درخواست ) با توجه  به مورد (رهنی – لازم الاجرا) توسط ذی نفع باید روشن و واضح تکمیل و امضا و به دفترخانه ارائه شود و هویت درخواست کننده توسط سر دفتر احراز و تحویل گرفته و رسید ذیل آن توسط سردفتر پس از اطمینان از تکمیل بودن آن امضا و به ذی نفع تسلیم میشود و ۴۸ ساعت از این تاریخ شروع میشود.

 

دفترخانه در سامانه ثبت آنی نسبت به تنظیم اجرائیه اقدام می نماید که می بایست کل متن سند را مطابق ثبت دفتر در آن نوشته و قسمت بالای برگ اجرائی را از حیث نام و مشخصات بدهکار و راهن و بستانکار و آدرس ها  بطور کامل  تکمیل می نماید و سپس  متن سند  عیناً نوشته شود و در انتهای متن به استعلامات  مستند سند اشاره شود و نیز در آخرین صفحه اگر در ملاحظات ثبت دفتر مطالبی نوشته شده باید در ذیل آخرین برگ درج و به تبع آن اگر حاوی قرارداد متمم باشد رونوشت متمم را نیز به همان نحو تهیه مینماید و در قسمت موضوع لازم الاجراء مبالغ را به تفکیک درج می نماید و سپس مراتب صدور اجرائیه طی یک برگ اخطاریه به متعهد /بدهکار  از طریق اداره ابلاغ مستقر در اجرای ثبت ارسال می گردد و اصل رسید پستی به همراه نامه صدور اجرائیه (که از طریق اتوماسیون به اداره اجرا ارسال می گردد و یک نسخه  از آن پرینت گرفته می شود) به ضمیمه اوراق اجرائیه به اداره اجرا ارسال می گردد .

 

تعداد اوراق اجرائیه  

 

 

اوراق اجرائیه در 5 پنج  نسخه تهیه می شود و چنانجه بدهکار سند بیش از یک نفر باشد به تعداد هر نفر یک نسخه اضافه تهیه شود و همچنین اگر مورد رهن مال غیرمنقول باشد و بیش از یک پلاک ثبتی در سند قید شده باشد در این حالت نیز به تعداد هر مال غبرمنقول هم یک نسخه اضافه تهیه می شود .

 

متن اجرائیه

تنظیم متن اجرائیه به شرح ذیل می باشد :

بستانكار :

محل اقامت :


بدهكار :
محل اقامت :

مندرجات سند :

 متن سند  تا آخر تاريخ و محل امضاء  ( توجه در متن مشخصات و آدرس متعاملین بطور کامل درج شود و از درج عباراتی مانند :با مشخصات فوق استفاده ننمایید که سبب عدم قبول اجرائیه می شود)

موضوع لازم الاجرا : وصول مبلغ .......... ريال به شرح زير :
بابت اصل طلب : مبلغ .......... ريال .
اجور عقل افتاده :مبلغ .......... ريال بابت خسارت تأخير لغايت .......... .
ساير اجور متعلقه تا روز درخواست اجراييه خسارت روزشمار .......... ريال تا روز وصول به اضافه هزينه صدور اجراييه كه از بدهكار بايد وصول شود.

محل امضاء سردفتر و مهر دفترخانه و مهر اجرا شود

 آقاي رئيس اجراء با رعايت مقررات قانون و آيين نامه ، اجراييه را به موقع اجرا بگذارد. رئيس ..............................
آقاي .............................. مأمور ابلاغ و اجراء در ابلاغ اجراييه طبق مقررات اقدام نمائيد. رئيس ..............................
امضاء متعهد و تاريخ رويت ..............................                    محل گواهي مأمور ..............................